Δίκαιο Επιχειρήσεων

Η εξειδικευμένη εμπειρία του Γραφείου μας στο εν λόγω Δίκαιο καλύπτει το σύνολο των τομέων δράσης και οργάνωσης των σύγχρονων εταιρειών. Ειδικότερα:

  • Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ίδρυσης κάθε μορφής εταιρικού τύπου (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., αστική εταιρεία κ.λπ.)
  • Η σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών σε επίπεδο καθημερινότητας (λήψη αποφάσεων, διατυπώσεις δημοσιότητας κ.λπ.)
  • Η ανάλυση του φορολογικού καθεστώτος κάθε εταιρικού τύπου.
  • Διεκδίκηση οφειλών έναντι τρίτων, καθώς και προστασία από διεκδικήσεις τρίτων έναντι της επιχείρησης.
  • Σύναψη συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας.
  • Προστασία των σημάτων και της πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  • Συγχώνευση, μετατροπή, μεταβίβαση, απορρόφηση και λύση.