Δημόσιο Δίκαιο

Οι σχέσεις των ιδιωτών και των επιχειρήσεων  με τη Δημόσια Διοίκηση είναι καθημερινές, πολυεπίπεδες και ορισμένες φορές ιδιαίτερα χρονοβόρες και περίπλοκες. Ως εκ τούτου, η αναλυτική γνώση των απαιτήσεων νομιμότητας των διοικητικών αρχών συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του πελάτη μας από τυχόν αρρυθμίες ή δυσλειτουργίες αυτών. Δεδομένων των ανωτέρω, το Δικηγορικό μας Γραφείο σας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σχετικά με τα εξής:

  • Προστασία – εναντίωση έναντι δυσμενών διοικητικών πράξεων
  • Σύναψη δημοσίων συμβάσεων
  • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου
  • Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης